Cercetare

Tradiție și concepte ultramoderne în didactica limbilor romanice

Vineri, 22 ianuarie, în Centrul de Reușită Universitară (CRU), ULIM, am participat la lucrările Atelierului „Tradiție și concepte ultramoderne în didactica limbilor romanice”, desfășurat în cadrul ediției a VI-a a Seminarului metodologic anual Interconexiunea paradigmelor didactice și metodologice în predarea limbilor străine.

Cercetătorii Catedrei Filologie Romanică „Petru Roșca” și-au împărtășit rezultatele cercetărilor realizate pe parcursul ultimilor ani în materie de exploatare a documentelor autentice și audio-vizuale la orele de limbă franceză, multilingvism și noi tendințe în procesul de predare/învățare a limbilor de origine latină.

Am susținut o comunicare cu titlul Les CRUs – un réseau qui fait la force de la francophonie (CRU – o rețea ce reprezintă forța francofoniei).

În contextul francofoniei universitare, am făcut o sinteză a activității centrului pe care am onoarea să-l conduc și am prezentat un studiu de caz prin care am ilustrat în ce măsură acțiunile CRU contribuie la îmbunătățirea calității și eficienței învățării limbii franceze.

Începând cu 2013, anul inaugurării CRU de la ULIM, acesta a devenit un spațiu francofon privilegiat, dedicat modernizării competențelor educaționale și a pedagogiei, organizării de evenimente culturale și științifice, fiind în același timp o „oază” cu acces liber la varii expertize ale membrilor comunității francofone mondiale și la bazele de date ale Agenției Universitare a Francofoniei.

CRU promovează învățământul prin cooperare și propune metode interactive de predare/învățare care stimulează creativitatea, comunicarea, activizează studenții și dezvoltă spiritul critic constructiv, gândirea sistemică și libertatea academică.

În curând, în „Acta Didactica”, volum ce cuprinde materialele seminarului în cauză, va fi publicat și articolul meu privind succesul proiectului regional CRU.

Vezi AICI Programul Seminarului

***

Vendredi, 22 janvier, j’ai participé aux travaux de l’atelier «Tradition et concepts ultramodernes en didactiques de langues romanes», déroulé dans le Centre de réussite universitaire (CRU) de l’ULIM, dans le cadre de la VI-ième édition du Séminaire méthodologique L’Interconnexion des paradigmes didactiques et méthodologiques dans l’enseignement des langues étrangères.

Les chercheurs du Département de philologie romane «Petru Rosca» ont échangé les résultats de leurs recherches en matière d’exploitation des documents authentiques et audio-visuels en classe de FLE, de multilinguisme et nouvelles tendances dans le processus d’enseignement/apprentissage des langues d’origine latine.

J’ai présenté une communication intitulée Les CRUs – un réseau qui fait la force de la francophonie.

Tout en contextualisant la francophonie universitaire, j’ai fait une synthèse des activités de notre centre dont j’ai l’honneur d’être responsable et j’ai réalisé une étude de cas illustrant en quelle mesure les actions du CRU contribuent-elles à l’amélioration de la qualité et de l’efficience de l’apprentissage du français.

A partir de 2013, l’année de son inauguration, le CRU de l’ULIM est devenu un espace francophone privilégié dédié à la modernisation des compétences éducationnelles et des méthodes pédagogiques, à l’organisation des événements culturels et scientifiques aussi bien qu’un espace de libre accès aux expertises des membres de la communauté francophone de tous les coins du monde et aux bases de données de l’AUF.

Le CRU promeut l’enseignement par coopération et propose des méthodes interactives d’enseignement/apprentissage qui aident à stimuler la créativité, la communication, la participation et l’intégration active des étudiants et à développer l’esprit critique, la pensée systémique et la liberté académique.

Le texte de la présentation sera prochainement publié dans «Acta Didactica», volume ressemblant les actes du séminaire méthodologique de cette année.