Stagiile profesionale, o posibilitate de identificare a unor debușee pe piața muncii

În zilele de 23 și 24 februarie curent, în cadrul Facultății de Litere ULIM, s-a desfășurat Conferința de totalizare a stagiului profesional de traducere, care a constat în susținerea publică a portofoliilor de practică de către studenții anului III de la ciclul licență. Stagiarii au avut de pregătit un raport amplu, în limba străină A, în care au prezentat, cu lux de amănunte, informaţia cu privire la procesul de derulare a practicii, au făcut o analiză minuțioasă a dificultăţilor de traducere în funcţie de tipurile de texte cu care au lucrat, au descris procesul de elaborare a glosarelor terminologice, și-au exprimat opiniile vizavi de organizarea stagiului, au formulat un set de concluzii şi au anexat materialul factologic colectat, ce va servi drept bază în scrierea proiectelor de licență.

Stagiul de traducere este obligatoriu, se propune studenţilor anului III odată cu demararea specializării de traducător-referent şi reprezintă o aplicare în practică a cunoştinţelor şi terminologiei asimilate pe parcursul a trei ani de studii precum şi o incursiune într-un nou domeniu aplicativ, în corespundere cu statutul şi direcţiile de activitate ale organizaţiei în care se efectuează practica. Astfel, pe parcursul a 7 săptămâni, studenţii stagiari activează în calitate de traducători-referenţi și realizează traduceri din limba maternă în limbile străine A şi B şi viceversa. Studenţii sunt versaţi în dimensiunile terminologice ale diferitor domenii din viaţa socio-economică. Nivelul de pregătire lingvistică joacă un rol determinant în achiziţionarea deprinderilor respective. Este de menţionat de asemenea aspectul profesionalizant al cursurilor de traducere orală şi specializată care reprezintă fundamentul achiziţionării competenţelor gnoseologice şi praxiologice necesare pentru a fi admis la practică.

Locul de desfăşurare a stagiului este ales de student, fie propus de către profesorul tutore al practicii, în baza acordurilor de colaborare dintre Facultatea de Litere şi organizaţiile prestatoare de servicii lingvistice.

În acest an academic, am monitorizat stagiul profesional a 11 studenți, care și-au testat abilitățile de traducere în importante centre și agenții precum Alianța Franceză din Moldova, organizația elvețiană de ajutorare a copiilor Terre des hommes, Lingvistica SRL, Panda Tur, platforma on-line e-Sanatate.md ș.a.

În calitatea mea de autor al regulamentului de organizare a stagiilor de practică la Facultatea de Litere și mentor, am susținut o lecție informativă în plenul conferinței de totalizare cu tema Corelația dintre stagiul profesional și proiectul de licență: experiența ULIM. Am familiarizat studenții și cu regulamentul privind întocmirea și susținerea proiectelor de licență și caietul de sarcini pentru examenul final de licență, aprobate la ședința Consiliului Profesoral din decembrie 2016. Aceste documente pot fi accesate pe site-ul Facultății de Litere (vezi AICI link-ul) și conțin toată informația necesară studenților: respectarea legislației în vigoare, a Codului Educației, conținutul /structura lucrării, normele de redactare și punere în pagină,

cerințele de prezentare a referințelor și surselor bibliografice, metodologia desfășurării examenului de licență, descrierea fiecărei probe în parte, structura biletului de examinare, strategiile de evaluare a răspunsurilor studentului și lista subiectelor pentru proba la disciplinele teoretice pentru fiecare limbă străină studiată.

Tinerii au fost salutați și de Doamna Ala Mătăsaru, Directoarea Biroului de traduceri „Promo-Lingua” SRL și traducător autorizat, care le-a povestit despre specificul activității de manageriat dar și despre dificultățile cu care se confruntă traducătorii și interpreții în exercitarea unei meserii interesante, dar deloc ușoare, încurajându-i să aibă încredere în forțele proprii și să se conduce de principiul învățării pe parcursul întregii vieți.

 

Din păcate, în pofida eforturilor întreprinse de catedre, trebuie să recunoaștem, că studenții întâmpină probleme la capitolul efectuarea unui stagiu de calitate. Și acest lucru nu se explică prin atitudinea lor neglijentă față de sarcinile încredințate sau prin cunoștințe sumare în domeniul lor de studiu, și nici prin calitatea precară a studiilor prestate de unele universități, cum le place să argumenteze potențialilor angajatori. Or problema este mult mai serioasă, deoarece tot mai puține unități economice acceptă să acorde din timpul lor „prețios” tinerilor cu o experiență modestă, motiv pentru care mulți dintre aceștia sunt privați de aportul educațional neprețuit al unei practici de specialitate.

Importanța stagiilor profesionale se explică și prin faptul că acestea sunt o posibilitate de identificare a unor debușee pe piața muncii. Deseori, celor mai talentați tineri li se propune să fie angajați full-time sau part-time la instituția în cadrul căreia și-a realizat stagiul.

Absolventul specialităţii Limbi moderne (A şi B) poate să activeze în toate sferele vieţii socio-economice şi culturale: unităţi economice naţionale (bănci, firme, unităţi de producţie); unităţi juridice (birouri notariale, birouri de avocatură, judecătorii, procuraturi); administraţia publică centrală şi locală (consilii municipale, primării, direcţii etc.; întreprinderi transnaţionale; reprezentanţe ale organismelor internaţionale; ambasade şi organisme culturale străine; unităţi medicale; unităţi editoriale; redacţii de reviste şi ziare (inclusiv online); agenții turistice; birouri de traduceri; unităţi culturale (cluburi, teatre, cinematografe, uniuni ale oamenilor de creaţie); radioteleviziune; structuri educaţionale; unităţi de cercetare (institute, centre, laboratoare ştiinţifice, arhive); misiuni şi fundaţii de caritate; cluburi sportive etc. în calitate de traducător-referent, traducător profesionist (economie, drept, medicină, tehnică etc.), traducător literar (proză, poetică, dramaturgie), traducător de filme (sub-titrare şi dublare), interpret de conferinţe, ghid turistic, profesor de limbi străine, redactor, crainic al emisiunilor radio şi TV, cercetător (lingvist, filolog, terminolog, documentalist, lexicograf, terminograf) etc.

You may also like...