Francophonie

Liceele cu clase bilingve francofone și UTM au semnat un acord de colaborare

În contextul redinamizării francofoniei la nivel național, Serviciul Relații Internaționale al Universității Tehnice a Moldovei, prin intermediul filierelor francofone „Informatică” și „Tehnologii Alimentare” și Centrului de Consultață și Orientare în Carieră (CCOC), în parteneriat cu Clasele bilingve francofone din R. Moldova, Asociația Profesorilor de Limbă Franceză (APFM) și Biroul Național AUF Moldova, au organizat, la 14 aprilie, un forum francofon cu tema „Parteneriat UTM, Clase bilingve francofone și APFM”.

UTM și liceele cu clase bilingve din țară s-au angajat, prin semnarea unor acorduri de colaborare, să contribuie la fortificarea învățământului în limba franceză, atât în mediul preuniversitar, cât și în cel universitar, să asigure o continuitate parcursului educațional francofon al tinerilor din Moldova și să faciliteze procesul de inserție profesională a acestora.
Aceste acorduri vor pune bazele unor proiecte de durată cu antrenarea elevilor și studenților în acțiuni comune, atractive și practice, oferirea suportului necesar profesorilor de discipline non-lingvistice și revigorarea științelor exacte predate în franceză, conlucrarea cu mediul de afaceri ș.a., avându-i mereu alături pe partenerii fideli: Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, Ambasada Franței în R. Moldova, Alianța Franceză, AUF Moldova și OIF.
Mesaje de salut și de susținere a acestei inițiative au fost rostite de către Excelența Sa Graham Paul, Ambasadorul Franței în R. Moldova; Dl Viorel Bostan, rector UTM; dna Daniela Pojar, prorector UTM; dna Olesea Ciobanu, consultant principal, Direcția Politici în domeniul învățământului superior, MEC; dl Ghenadie Râbacov, coordonator național al Proiectului Clase bilingve francofone; dna Nina Putuntean, responsabilă de proiecte francofone din cadrul UTM, dna Cristina Enicov, președinta APFM și dna Claudia Vișan, responsabila BN AUF Moldova.

La eveniment au participat, de asemenea, directorii și responsabilii de clase bilingve din liceele membre ale dispozitivului; decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică UTM, dl Dumitru Ciorbă; șefa Serviciului Relații Internaționale, dna Cristina Efremov, directoarele celor două filiere universitare, doamnele Daniela Istrati și Aurica Chirsanova; reprezentanți ai Alianței Franceze din Moldova, Pentalog Chișinău, cadre didactice, elevi și studenți.

Dans le contexte de la redynamisation de la francophonie au niveau national, le Département des Relations internationales de l’Université Technique de Moldavie, à travers les filières francophones « Informatique » et « Technologies alimentaires » et le Centre de consultation et orientation professionnelle, en partenariat avec les Classes bilingues francophones de Moldavie, l’Association des Professeurs de Français et le Bureau National AUF Moldavie, ont organisé, le 14 avril, le FrancoForum « Partenariat UTM, Classes bilingues francophones et APFM ».

L’UTM et les lycées bilingues se sont engagés, par la signature des accords de collaboration, à contribuer au rayonnement de l’enseignement en français aussi bien dans le pré-universitaire que dans l’universitaire, assurer une continuité du parcours éducatif francophone pour les jeunes moldaves et les accompagner dans leur insertion professionnelle.

Ces accords jetteront les bases d’une collaboration de longue haleine par la mise en place des actions communes, attractives et pratiques réunissant des élèves et étudiants, soutien aux professeurs de disciplines non-linguistiques et le renforcement des sciences exactes dispensées en français, la collaboration avec le milieu d’affaires, etc., en coordinateur et avec l’aide de quelques partenaires fidèles : Ministère de l’Éducation et de la Recherche, Ambassade de France en République de Moldavie, Alliance Française de Moldavie, AUF, et OIF.

Des mots d’encouragement ont été prononcés par Son Excellence M. Graham Paul, Ambassadeur de France ; M. Viorel Bostan, recteur de l’UTM ; Mme Daniela Pojar, vice-rectrice de l’UTM, Mme Olesea Ciobanu, conseillère principale au MER, Direction Politiques dans le domaine de l’enseignement supérieur ; M. Ghenadie Rabacov, coordinateur national du Projet Classes bilingues francophones ; Mme Cristina Enicov, présidente de l’APFM, et Mme Claudia Visan, responsable du Bureau National AUF Moldavie.

Les proviseurs et les responsables des classes bilingues des lycées membres du dispositifs, présents à l’événement, ont salué cette initiative de partenariat. Les directrices des deux filières francophones de l’UTM, Mesdames Daniela Istrati et Aurica Chirsanova, des représentants de l’Alliance Française, Pentalog Chisinau, des élèves et étudiants ont également participé au forum.

Vezi AICI știrea pe diez.md.