Formation à l’insertion professionnelle: «Postuler et se préparer pour un entretien d’embauche»

L’accès aux études supérieures et l’obtention d’un diplôme sont encore aujourd’hui considérés comme la garantie d’une intégration réussie sur le marché du travail. Néanmoins on constate que pour de nombreux jeunes l’entrée dans la vie professionnelle reste problématique.

A l’ère de l’internationalisation, les établissements d’enseignement supérieur font de l’insertion professionnelle de leurs étudiants une préoccupation prioritaire. La question de la professionnalisation des études est de plus en plus soulevée dans les milieux académiques. Cette réorientation de l’enseignement oblige les institutions à faire en sorte qu’à chaque niveau de parcours universitaire, soient mises en place des formations ayant pour but de faciliter l’insertion professionnelle des diplômés.

L’entretien d’embauche demeure la pierre angulaire du processus de recrutement, il permet au recruteur de jauger le potentiel et le professionnalisme de chaque candidat.

Certains secrets d’un entretien d’embauche efficace ont été démystifiés lors d’une formation que j’ai animée les 11-12 décembre au Centre de réussite universitaire (CRU) de l’Université d’Etat «Alecu Russo» de Balti (USARB).

L’action, organisée avec le support de l’Agence universitaire de la Francophonie, s’est adressé à tout étudiant francophone en fin de cycle licence et a eu comme objectif d’apporter aux jeunes des savoirs et des savoir-faire leur permettant de décrocher un stage, puis un emploi, et de s’insérer dans la vie professionnelle, mais également de leur fournir des conseils et astuces pour réussir un entretien d’embauche.

A  l’issue  de  la  formation,  les  compétences  acquises  par  les stagiaires devraient leur permettre de faire le point sur leur projet professionnel, savoir explorer le marché de l’emploi et clarifier leur positionnement, mettre en valeur leurs connaissances, caractéristiques personnelles, intérêts professionnels; rédiger un CV attractif en Europass; rédiger une lettre de motivation et répondre aux exigences d’un entretien de recrutement.

Le programme de la formation s’est parfaitement inscrit dans une méthodologie collaborative, la plupart des activités visant à renforcer le travail d’équipe (recherche documentaire, exercices de groupe, jeu de rôle, simulations) et le travail individuel (conception d’un dossier de candidature).

Voir ICI le programme

L’AUF encourage la collaboration entre les 41 CRUs implantés en Europe centrale et orientale. Le CRU de l’ULIM compte parmi les centres les plus ouverts et réceptifs en matière de collaboration. De nombreuses activités ont été organisées en partenariat avec le centre de l’Université de Balti. Cette fructueuse amitié a commencé il y a deux ans, suite à notre participation commune à l’Ecole d’été des responsables CRUs de Budapest, Hongrie.

***

Accesul la studii superioare și obținerea unei diplome mai sunt și astăzi considerate garanția unei integrări reușite pe piața muncii. Totuși, trebuie să recunoaștem că pentru foarte mulți tineri intrarea în viața profesională rămâne a fi problematică.

În era internaționalizării, instituțiile de învățământ superior transformă inserția profesională a studenților în una dintre preocupările prioritare. Mediile academice readuc la ordinea zilei și problema profesionalizării studiilor. Această reorientare a sistemului educațional obligă instituțiile să inițieze formări la finele fiecărui ciclu universitar, în scopul facilitării inserției profesionale ale absolvenților.

Interviul de angajare rămâne a fi „piatra unghiulară” a procesului de recrutare și permite angajatorului să evalueze potențialul și profesionalismul fiecărui candidat.

Câteva secrete ale unui interviu de angajare eficace au fost demistificate în cadrul unei formări, pe care am animat-o în Centrul de Reușită Universitară (CRU) a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) în perioada 11-12 decembrie.

Această acțiune, organizată cu suportul Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), a fost destinată tuturor studenților francofoni din ultimul an de studii la ciclul licență și a avut drept obiectiv să cultive tinerilor anumite abilități și tehnici utile în urmarea unui stagiu de practică /program de internship, ulterior obținerea unui job și inserția în câmpul muncii. Stagiarii au beneficiat și de unele sfaturi și trucuri pentru  a reuși la un interviu de angajare.

Competențele dobândite în urma formării le va permite tinerilor să-și creioneze propriul parcurs profesional, să poată explora piața muncii, punându-și în valoare cunoștințele, caracteristicile personale și interesele profesionale; să redacteze un CV atractiv în Europass, să scrie o scrisoare de motivație și să răspundă mai bine exigențelor unui interviu de recrutare.

Programul formării s-a bazat pe metodologia colaborativă, activitățile propuse fiind centrate pe consolidarea lucrului in echipă (cercetare documentară, exerciții de grup, jocul de rol și simularea) și a lucrului individual (pregătirea dosarului de candidatură).

Vezi AICI Programul

AUF încurajează colaborarea între cele 41 de CRU din Europa Centrală și Orientală. CRU din cadrul ULIM se numără printre centrele cu cea mai mare deschidere și receptivitate spre colaborare. Cele mai multe activități au fost organizate în parteneriat cu centrul de la universitatea bălțeană. Această frumoasă conlucrare a început acum 2 doi, în urma participării la Școala de vară a responsabililor CRU de la Budapesta, Ungaria, și se fortifică pe an ce trece.

Studenții noștri manifestă un interes viu și permanent pentru francofonia universitară și regională.

You may also like...