Enseigner la F(f)rancophonie en classe de FLE

Les 01-02 mars, j’ai eu l’occasion de suivre une formidable formation sur le thème Enseigner la F(f)rancophonie en classe de FLE, organisée à l’ULIM par l’Antenne de Chisinau de l’AUF et animée par Madame Fatima Chnane-Davin, maître de conférences à Aix Marseille Université, France, HDR en sciences du langage, directeur de recherches en didactique du français langue étrangère (FLE) et langue seconde (FLS), auteure de plusieurs ouvrages en didactique des langues.

Enseignants des universités membres de l’AUF et des lycées bilingues roumains-français ont été familiarisés avec les nouvelles tendances dans la méthodologie d’enseignement du FLE via la F(f)rancophonie. Ils ont travaillé sur les supports de l’Organisation Internationale de la Francophonie, les informations offertes par les plateformes en ligne de l’AUF et la chaîne de télévision francophone internationale TV5 Monde. Ils ont été amenés à construire des fiches pédagogiques et à proposer un module de formation pour faire connaître la F(f)rancophonie. Les stagiaires ont eu la possibilité d’interagir et débattre des sujets relatifs à l’adaptation du contenu des programmes d’études aux exigences du marché éducatif et dans le but de pérenniser la francophonie. Les participants ont proposé des pistes didactiques et pédagogiques susceptibles à être exploitées en classe de FLE.

Enseigner la F(f)rancophonie signifie permettre aux professeurs aussi bien qu’aux apprenants de mutualiser leurs contributions et expériences et de s’interroger sur la place et le rôle de la francophonie dans l’enseignement du français.

Le processus d’enseignement/apprentissage d’une langue ne se limite pas à son fonctionnement, mais inclut obligatoirement les contextes politiques, géographiques, (multi)culturels et historiques dans lesquels cette langue fonctionne.

Conformément à la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005), l’intégration de la dimension francophone en classe de langue équivaut à la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique des pays francophones.

Selon l’expert de France, parmi les objectifs d’un enseignement du français ciblé sur les valeurs et les idéaux francophones, on pourrait mentionner:

  • s’ouvrir sur l’espace francophone pancontinental;
  • accepter l’altérité et être plus ouverts aux autres cultures;
  • conscientiser la variabilité du français en fonction des contextes socioculturels propres à la communauté francophone;
  • connaître la culture francophone anthropologique et les cultures savantes des pays francophones;
  • démocratiser la littérature et véhiculer l’idée que c’est un art producteur d’identité.

Dans une Europe multilingue, apprendre une langue c’est avant tout s’imprégner d’une culture. En plein processus d’internationalisation ce n’est pas le cas de lutter contre la langue anglaise. L’anglais est important, mais il est aussi important de faire les jeunes comprendre que le français et la F(f)rancophonie sont des atouts pour celles et ceux qui veulent se frayer une carrière prospère et décrocher un emploi attractif et bien payé.

***

Pe 01 şi 02 martie curent am beneficiat de o formidabilă formare cu tema Enseigner la F(f)rancophonie en classe de FLE – Predarea  F(f)rancofoniei la ora de franceză ca limbă străină. Formarea a fost organizată la ULIM de Antena Chişinău a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) şi animată de Doamna Fatima Chnane-Davin, conferenţiar universitar şi cercetător la Aix Marseille Université, Franţa, abilitat pentru cercetare (HDR) în ştiinţe ale limbajului şi didactică a limbii franceze, autoare a valoroase lucrări şi metode de predare/învăţare a francezei ca limbă străină (FLE).

Cadre didactice din universităţile membre ale AUF şi liceele bilingve româno-franceze din ţară au fost instruiţi în metodologia predării FLE prin prisma F(f)rancofoniei, conceperea fişelor pedagogice şi elaborarea unui modul educaţional având la bază suporturile oferite de Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), platformele on-line ale AUF şi postul de televiziune francofon internaţional TV5 Monde. Stagiarii au avut posibilitatea să interacţioneze şi să dezbată subiecte în ceea ce priveşte armonizarea conţinutului programelor de studii în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei educaţionale şi în scopul perenizării francofoniei. Participanţii au propus de asemenea o serie de piste didactice şi pedagogice susceptibile a fi exploatate la lecţiile de FLE.

A preda F(f)rancofonia înseamnă a permite atât profesorilor cât şi studenţilor de a-şi mutualiza contribuţiile şi experienţele şi a se întreba asupra locului şi rolului francofoniei în studierea limbii franceze.

Procesul de predare/învăţare a unei limbi nu se rezumă doar la funcţionalitatea acesteia, dar implică, în mod obligatoriu, şi contextele politice, geografice, (multi)culturale şi istorice în care limba funcţionează.

Potrivit Convenţiei UNESCO pentru protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale (2005), integrarea dimensiunii francofone la orele de limbă franceză echivalează cu recunoaşterea diversităţii culturale şi lingvistice a ţărilor francofone.

În viziunea expertului din Franţa, printre obiectivele unui program de studiere a limbii franceze, centrat pe valorile şi idealurile francofone, se numără:

  • debușarea în spațiul francofon pancontinental;
  • acceptarea alterității şi deschiderea spre alte culturi;
  • conştientizarea variabilităţii limbii franceze în funcţie de contextele socioculturale specifice comunităţii francofone;
  • cunoaşterea culturii francofone antropologice şi a culturilor savante ale statelor francofone;
  • democratizarea literaturii şi vehicularea ideii că această artă este producătoare de identitate.

Într-o Europă multilingvă, învățarea limbilor este fundamentală. În plin proces de internaționalizare nu e cazul să luptăm împotriva limbii engleze. Engleza este importantă, dar este la fel de important să-i facem pe tineri să înțeleagă că și franceza și F(f)rancofonia sunt niște atuuri pentru tinerii care doresc să-și croiască o carieră prosperă, să aibă un loc de muncă atractiv și motivant.

You may also like...