Curriculum Vitae

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

01 mai 2021 – prezent: Coordonator național al Proiectului Clase bilingve francofone, proiect educațional susținut de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, Ambasada Franței în R. Moldova, Alianța Franceză din Moldova, Organizația Internațională a Francofoniei, Agenția Universitară a Francofoniei și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova.

Sectorul de activitate: Educație /Învățământ secundar.


01 septembrie 2020 – 31 august 2021: lector universitar, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova (angajat prin cumul), Chișinău, Republica Moldova, str. Alexe Mateevici 60, https://usm.md.

 • susţinerea seminarelor, lecţiilor practice la ciclurile licență și masterat; cursuri predate: Lexicul limbii franceze (anul I, licență), Terminologia de afaceri: traducerea specializată (anul I, masterat)
 • perfecţionarea permanentă a metodologiei predării disciplinielor în strânsă legătură cu noile tehnologii informaţionale, noile inovaţii tehnico-ştiinţifice în domeniul profesat
 • participarea la conferinţe, simpozioane, congrese în domeniul de activitate sau domeniile tarns- și interdisciplinare

Sectorul de activitate: Educație /Învățământ superior.


18 ianuarie 2021 – 30 aprilie 2021: profesor de limbă franceză și limbă engleză, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chișinău, Republica Moldova, str. București, 64, https://asachi.md

 • predarea disciplinelor: Limba franceză (treapta primară, cl. IV) Limba franceză (treapta gimnazială cl. VIII), Limba engleză (treapta liceală, cl. X)
 • participarea la programe de formare continuă în conformitate cu specificul activităţii şi cu regulamente MECC în vigoare
 • elaborarea proiectărilor didactice de lungă și scurtă durată, la fiecare disciplină predată, conform cerinţelor MECC
 • asigurarea procesului educaţional la nivel de Instituţie

Sectorul de activitate: Educație /Învățământ secundar.


01 octombrie 2020 – 15 ianuarie 2021: Director adjunct pentru educație, Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale „Socrate”, Chișinău, Republica Moldova, str. Matei Basarab 5/2, https://liceul-socrate.md.

 • realizarea managementului educaţional la nivel de Instituţie
 • coordonarea, monitorizarea și evaluarea activității profesorilor diriginţi
 • coordonarea şi monitorizarea activității Comisiilor metodice din Instituţie
 • organizarea activităţilor extraşcolare /extracurriculare la nivel de Instituţie
 • organizarea şi desfăşurarea activităților educative, a concursurilor extraşcolare şi extracurriculare

Sectorul de activitate: Educație /Învățământ secundar.


18 august 2020 – 15 ianuarie 2021: profesor de limbă franceză și limbă engleză, Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale „Socrate”, Chișinău, Republica Moldova, str. Matei Basarab 5/2, https://liceul-socrate.md.

 • participarea la programe de formare continuă în conformitate cu specificul activităţii şi cu regulamente MECC în vigoare
 • elaborarea proiectărilor didactice de lungă și scurtă durată, la fiecare disciplină predată, conform cerinţelor MECC
 • asigurarea procesului educaţional la nivel de Instituţie
 • predarea disciplinelor: Limba franceză (treapta liceală, cl. X-XII și gimnazială cl. V), Limba engleză (treapta liceală, cl. X și XII)

Sectorul de activitate: Educație /Învățământ secundar.


03 septembrie 2018 – 17 august 2020: Coordonator academic, Școala de Studii Avandate în Jurnalism (proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent), Chișinău, Republica Moldova, str. Veronica Micle 1/1, http://scoaladejurnalism.md.

 • planificarea și organizarea activităților de instruire, coordonarea și monitorizarea procesului de realizare a acestora
 • evidența tuturor documentelor și a materialelor privind studiile la ȘSAJ, întocmirea rapoartelor semestriale și anuale
 • asigurarea conținutului informațional pe pagina web a Școlii, precum și pe paginile ȘSAJ de pe rețelele sociale (Facebook, Instagram)

Sectorul de activitate: Învățământ postuniversitar, jurnalism.


01 septembrie 2011 – 06 februarie 2018: Șef Catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”, Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, Republica Moldova, str. Vlaicu Pârcălab, 52, http://ulim.md.

 • coordonarea organizatorică, ştiinţifică şi profesională a membrilor colectivului de catedră
 • asigurarea calității procesului de studii la ciclurile licență și masterat
 • organizarea și participarea la colocvii, conferințe, seminare și alte întâlniri științifice
 • organizarea și coordonarea stagiilor de practică
 • promovarea celor mai avansate realizări în domeniul implimentării noilor strategii educaţionale şi profesionale în universitate
 • promovarea realizărilor tehnico-ştiinţifice la nivel european şi mondial în cadrul structurii conduse

Sectorul de activitate: Educație/Învățământ superior.


aprilie 2013 – februarie 2018: Responsabil al Centrului de Reușită Universitară (CRU), Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, Republica Moldova, str. Vlaicu Pârcălab, 52, http://ulim.md.

 • asigurarea bunei funcționări a centrului în concordanță cu regulamentul  Agenției Universitare a Francofoniei
 • promovarea valorilor și idealurilor francofoniei la nivel universitar, local și regional
 • organizarea și desfășurarea de activități cu caracter francofon destinate studenților, profesorilor, cercetătorilor etc.

Sectorul de activitate: Educație/Învățământ superior. Detalii AICI.


01 septembrie 2003 – 06 februarie 2018: Lector universitar la Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIM.

 • susţinerea prelegerilor, seminariilor, lecţiilor practice la ciclurile licență și masterat

Cursuri universitare prestate:

–  Ciclul Licență: Traducerea orală consecutivă, traducerea orală simultană, traducerea specializată (terminologie economică, juridică şi tehnică), traducerea literară, teoria şi practica traducerii, gramatica limbii franceze, fonetica limbii franceze, TAM (traducere, audiere, mass-media), istoria limbii franceze, tehnologii informaționale aplicate în limbi străine.

–  Ciclul masterat: Traducerea sincronă a discursului, traducere şi limbaje specializate, traducerea –monitorizare documentare multilingvă.

– În centre universitare de peste hotarele RM:

Februarie-mai 2008: Curs de geografie (în limba engleză) pentru studenţii înmatriculaţi la Access Course, filiala ULIM în Sudan, statul Jonglei, or. Bor.

Octombrie-noiembrie 2008: Curs de limbă latină (în limba engleză) pentru studenţii Facultăţii de Ecologie, anul I, ciclul licenţă, filiala ULIM în Sudan, statul Jonglei, or. Bor.

Octombrie-noiembrie 2008: Curs de Limbă latină şi tehnologii farmaceutice (în limba engleză) pentru studenţii Facultăţii Tehnologii Farmaceutice, anul I, ciclul licenţă, filiala ULIM în Sudan, statul Jonglei, or. Bor.

 • perfecţionarea permanentă a metodologiei predării disciplinielor în strânsă legătură cu noile tehnologii informaţionale, noile inovaţii tehnico-ştiinţifice în domeniul profesat
 • participarea la conferinţe, simpozioane, congrese în domeniul de activitate sau domeniile inter-disciplinare

Lecții și conferințe publice susținute

Sectorul de activitate: Educație/Învățământ superior. Detalii AICI.


2010-2011, 2007-2008: Secretar științific al Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale, ULIM, Chișinău, Republica Moldova, str. Vlaicu Pârcălab, 52, http://icfi.ulim.md.

 • coordonarea planificării şi organizării reuniunilor științifice la nivel de institut
 • organizarea manifestărilor științifice
 • participarea la redacția publicațiilor științifice
 • elaborarea planurilor de activitate științifică și ale rapoartelor de autoevaluare anuale

Sectorul de activitate: Știință, cercetare.


septembrie 2012 – 26 ianuarie 2018: Vicepreședinte al Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova
septembrie 2007 – septembrie 2012: Atașat cultural la Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova
Chișinau, Republica Moldova, str. Pușkin, 37, http://www.uta.md.

 • asigurarea vizibilitatății Asociaţiei la nivel naţional şi internaţional
 • dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor Asociaţiei cu parteneri, finanţatori
 • organizarea evenimentelor cu caracter internațional

Sectorul de activitate: Asociație obștească, traducere. Detalii AICI.

EDUCAȚIE și FORMARE

2019 – prezent: Studii doctorale la specialitatea Lexicologie și lexicografie; terminologie și limbaje specializate; traductologie

 • Școala Doctorală Studii de Lingvistică Romano-Germanică și Literatură universală și comparată, Universitatea de Stat din Moldova
  Tema tezei de doctorat: Fenomenologia autotraducerii prin prisma studiului contrastiv diacronic și sincronic (în baza textelor literare ale autorilor bilingvi).
 • Conducător științific: Ana Guțu, prof. univ. dr., președintele Institutului Superior de Studii Franceze (ISEF) din Chișinău, membru în instanțele centrale și regionale ale AUF (2008-2017), Prim-Vicerector ULIM (2005-2018), membru onorific pe viață al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Ministru Secretar de Stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM)
  – Guvernul României.

2004-2005: Studii de masterat în filologie romanică

 • Facultatea Limbi Străine, ULIM, Chișinău, RM; Diploma Seria AM, Nr. 004579 /23.06.2005.

1999-2003: Studii de licență, specializarea Limbi moderne și clasice, calificarea traducător-interpret (limbile franceză și engleză) 

 • Departamentul Limbi Străine, ULIM, Chișinău, RM; Diploma Seria AL, Nr. 0065036 /25.06.2003.

1998-1999: Studii liceale

 • ULIM, Chișinău, RM; Diplomă de Bacalaureat Seria AB, Nr. 0016697 /10.09.1999.

1988-1998: Studii medii

 • Şcoala medie „Ioan-Vodă”, satul Hagimus, raionul Căuşeni, RM; Atestat Seria ACG, Nr. 0069334 /27.06.1998.

COMPETENȚE PERSONALE

Limbi vorbite /Limbi străine cunoscute:

 • Limba română – limba maternă
 • Limba franceză – C1
 • Limba engleză – B2
 • Limba rusă – B2
 • Limba spaniolă – A2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare: Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența acumulată în funcțiile de conducere și în calitate de coordonator de proiecte.

Competențe organizaționale /manageriale: Au fost confirmate prin alegerea în funcții de conducere (șef catedră, secretar științific ICFI, responsabil CRU, vicepreședinte UTA, atașat cultural UTA).

 • leaderiship
 • lucru în echipă

Competențe informatice:

 • Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, Adobe Photoshop, Smart Notebook 11, MindManager, Corel Draw, InDesign, Internet Explorer.
 • Platforme online pentru educație /învățământ la distanță: Moodle, Zoom, Cisco Webex Meetings, Google Meet, G Suite for Education.
 • Aplicații de elaborare a materialelor didactice: Kahoot, Flipgrid, Padlet, Canva, Quizlet, Quizizz ș.a.
 • Concepere, design și administrare de site-uri: platformele WordPress și Drupal
 • Administrare pagini de Facebook și conturi Instagram.

STAGII și FORMĂRI

07-21 noiembrie 2005: Institutul de Traducători, Interpreţi şi Relaţii Internaţionale, Strasbourg, Franţa. Stagiu în domeniul traducerii şi interpretariatului finanţat de Guvernul Franţei.

20-24 martie 2006: Universitatea „Politehnica”, Timişoara, România. Conception, développement et utilisation d’un cours en ligne (Conceperea, structurarea şi utilizarea unui curs de lecţii on-line) finanţat de Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF).

25-28 noiembrie 2009: Formare SPIP: Conceperea şi redactarea articolelor pentru site-ul CONFRECO (Conferinţa regională a Rectorilor universităţilor membre AUF în Europa centrală si orientală), Predeal, România.

05-16 august 2012: Vizită de documentare și cercetare la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale (INaLCO) din Paris și la Biblioteca Națională a Franței „François Mitterrand”.

20-21 mai 2013: Biroul Europa Centrală și Orientală al AUF, București. Formation à l’animation et à l’exploitation d’un Centre de réussite universitaire (CRU).

24-25 ianuarie 2014: Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion (IFAG), Sofia, Bulgaria. Schimb de experiență.

29 aprilie – 06 mai 2014: ULIM, Chișinău. Cursuri de perfecționare în domeniul pedagogiei: Modul psihopedagogic pentru cadrele din învățământul superior.

08-09 octombrie 2014: Academia de Studii Economice, București, România. Schimb de experiență (Reuniunea șefilor de departamente de limbă franceză din Europa Centrală și Orientală).

27-28 noiembrie 2014: Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România. Proiect internațional (Reuniunea inaugurală a Consorțiului Erasmus+).

14-15 aprilie 2016: Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale (CEREFREA), București. Managementul carierei și branding-ul personal. Formator: George Butunoiu, recrutor internațional.

14-18 noiembrie 2016: Universitatea Națională de Economie „Simon Kuznets” din or. Harkov, Ucraina. Seminarul internațional Demersurile asigurării calității și instrumentele de autoevaluare.

22 noiembrie 2016: CRU ULIM, Chișinău. Barcamp MOOC (Massive Online Open Course) /CLOM. Formator: Samuel Nowakowski, conf. univ. dr., HDR, Universitatea din Lorraine, Franța.

10-11 februarie 2017: ULIM și Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Elaborarea și managementul proiectelor europene. Formator: Margareta Stela Florescu, prof. univ. dr. Academia de Studii Economice din București.

10-14 iulie 2017: Universitatea din Letonia, Riga. Formare a cadrelor universitare, actori ai schimbării.

2003-2017: Peste 60 de formări, instruiri la nivel național și regional (vezi AICI lista), organizate și desfășurate de AUF, Alianța Franceză din Moldova, Institutul Francez din Paris, Ambasada Franței, Asociația Profesorilor de Limbă Engleză din Republica Moldova, Centrul de Studii Americane, Biroul Erasmus+ ș.a. structuri academice și științifice.

Activitatea de formator: Animarea a circa 30 de training-uri, ateliere și lecții publice cu caracter didactic și științific pentru cadre didactice, tineri cercetători și studenți în instituții de învățământ din Republica Moldova, România și Ucraina. Vezi AICI lista completă.

ȘCOLI DE VARĂ

08-12 iulie 2013: Institutul Francez, Budapesta, Ungaria. Școală de vară a Responsabililor Centrelor de Reușită Universitară din universitățile francofone membre ale AUF.

08-10 septembrie 2014: Universitatea Politehnica, București, România. Școală de vară a Responsabililor Centrelor de Reușită Universitară din universitățile francofone membre ale AUF.

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ și DE CERCETARE

Participări la foruri didactico-științifice: Peste 60 de participări (cu comunicări, inclusiv în plen) la conferințe, seminarii, colocvii și reuniuni științifice, derulate în instituții de învățământ și centre academice din Republica Moldova, România, Franța, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Letonia, Sudan. /Vezi AICI lista completă.

Activitatea redacțională: Secretar de redacție și membru al colegiului de redacție al Revistei ICFI ULIM „Intertext”, categoria B+ (2010-2017). /Vezi AICI întreaga activitate.

Activitatea de traducere: Traducerea din limba română în limba franceză a 8 lucrări cu caracter științific, informativ și biblioteconomic. /Lista și acces la lucrările traduse.

Publicații științifice: 1 culegere de articole, 1 ghid pentru studenți, peste 40 de articole științifice în reviste științifice din țară și de peste hotare, peste 30 articole cu caracter publicistic. /Vezi AICI lista publicațiilor.

DIPLOME și DISTINCȚII

19 aprilie 2003: Premiul de gradul III pentru cercetări ştiinţifice de performanţă, ULIM (Chișinău, RM).

martie 2006: Deţinătorul Paşaportului TIC (Information and Communication Technologies for Development – Tehnologii Informaționale şi Comunicaționale pentru Dezvoltare), eliberat de Agenția Universitară a Francofoniei.

30 ianuarie 2011: Diploma de merit pentru succese remarcabile în activitatea didactică și cercetarea științifică în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova (Chișinău, RM).

13 octombrie 2013: Medalia Universității Libere Internaționale din Moldova, însemnul nr. 065 (Chișinău, RM), pentru performanțe în procesul educațional, științific și administrativ, contribuție substanțială la dezvoltarea universității și la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare.

13 iunie 2016: Diploma Ministerului Afacerilor Interne al RM, pentru colaborare fructuoasă, activism și participare în parteneriat cu unitatea militară 1001 a Seratei literare dedicate Marelui Poet Mihai Eminescu în cadrul unității, aportul adus în promovarea procesului instructiv-educativ al militarilor, în spirit patriotic, cultivându-le respect și dragoste față de valorile culturii naționale.

29 septembrie 2017: Diplomă de excelență pentru activitate prodigioasă, succese remarcabile și contribuție substanțială în procesul de formare a specialiștilor de înaltă calificare și pentru merite deosebite în augmentarea calității prestării serviciilor de traducere și interpretariat în cadrul UTA, acordată de Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (Chișinău).

22 decembrie 2017: Trofeul de excelență 2017 pentru spirit constructiv și diligent în apărarea drepturilor traducătorilor autorizați, în desfășurarea proiectelor UTA și pentru contribuție substanțială în formarea specialiștilor de înaltă calificare, acordat de Uniunea Traducătorilor Autorizați din Moldova (Chișinău), nr. de înregistrare 004.

12 martie 2018: Laureat al Concursului IFprofs Moldavie, organizat de Ambasada Franței în RM, Alianța Franceză, Antena Chișinău a AUF, cu sprijinul Institutului Francez din Paris și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM. Premiul II „Cel mai dinamic membru”.

Alte distincții vezi AICI.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Membru în structuri academice

 • Membru al Senatului ULIM (2011-2018)
 • Membru al Grupului Internațional de Cercetare în domeniul autotraducerii, fondat în anul 2009 de dna Eva Gentes din Düsseldorf, Germania (2013 – prezent)
 • Expert în cadrul Institutului Superior de Studii Franceze (ISEF), Chișinău, Republica Moldova (mai 2018 – prezent)
 • Membru al Asociației Profesorilor de Limbă Franceză din Moldova (din 2019).

Apariții în mass-media

 • Participări la emisiuni radio (posturile Vocea Basarabiei, Eco FM, Moldova 1) și TV (Moldova 1, Realitatea TV), intervenții pe probleme de educație, învățământ, francofonie universitară, sociopolitică, cultură.
 • Vezi lista completă a participărilor.

Gestionarea proiectelor internaționale

 • 5 proiecte în perioada 2013-2018 pe probleme de calitate în educație și francofonie universitară.
 • Mai multe detalii AICI.